Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er for alle, som ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse.

Hvis man ikke er i stand til at tage en almindelig ungdomsuddannelse, dvs.: At man ikke er i stand til at tage en hel eller væsentlige dele af eksempelvis en EGU med den nødvendige støtte, har man indtil det fyldte 25 år krav på en STU – særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Det betyder, at kommunen skal levere et tilbud om en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse uanset graden af vanskeligheder og/eller handicap.

Der skal være tale om et sammenhængende individuelt sammensat uddannelsesforløb, hvor den unges kompetencer udvikles og nye opnås. Disse kompetencer kan omfatte både almene færdigheder, personlige og sociale færdigheder, samfundsmæssigt indsigt og viden, selvstændig livsførelse og særlige interessefelter samt praktiske færdigheder og beskæftigelse.

Undervisningsområder:

EN ALMEN DEL

Styrkesider, drømme
og interesser

Hvad vil det sige
at bo i egen bolig

Økonomi, budget
og kontakt til
offentlige myndigheder

Hygiejne, krop
og kost

Fritid, netværk
og venner

Boglige fag

EN SPECIFIK, MÅLRETTET DEL

Udvikling af færdigheder

Mødestabilitet

Tilknytning til 
arbejdsplads og kolleger 

Teoretisk og praktisk
undervisning på 
interne arbejdspladser

 Afprøvning og udvikling
af færdigheder og metoder
ift. målene

 Afprøvninger af
forskellige beskæftigelsesområder
og færdigheder

PRAKTIK

Interne og eksterne
virksomhedspraktikker

Erhvervsevne

 Opbygge færdigheder

VEJLEDNING

Fremtidsmuligheder
og afklaring

Almen vejledning 
og støtte til det
at være ung
og på vej mod
at blive voksen

Ungdomsuddannelsen er en ramme

Netop fordi ungdomsuddannelsen retter sig mod de unge, som ikke kan nyde gavn af de almindelige uddannelsers faste rammer, er den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU, en bred ramme med et utal af muligheder for at tilpasse indholdet.

Rammen består af følgende elementer:

 • Uddannelsen er 3-årig
 • Man har krav på at modtage uddannelsen indtil man er fyldt 25 år. Dvs. at uddannelsen skal være tiltrådt inden man fylder 25.
 • Uddannelsen skal gøres færdig i løbet af 5 år. Der er altså mulighed for at lave pauser i uddannelsen.
 • Uddannelsen starter med et afklaringsforløb på 12 uger, hvor der laves en uddannelsesplan sammen med den unge og forældrene. Uddannelsesplanen tager udgangspunkt i den unges ønsker og potentiale, herunder status og afgangspapirer fra folkeskolen, relevante udtalelser fra fagpersoner m.v. Det er ungdomsuddannelsesvejlederen, som udarbejder planen.

Uddannelsesplanen skal indeholde elementer som:

 • Fremme af den unges sociale kompetencer
 • Fremme af personlig udvikling
 • Fremme af faglige kompetence
 • Uddannelsen skal indeholde både undervisning og praktiske aktiviteter.
 • Undervisningen kan foregå forlagt. Det betyder at decideret undervisning kan flyttes fra institutionen til mere praksisrelevante sammenhæng, f.eks. på en virksomhed.
 • Uddannelsen skal indeholde 840 klokketimer pr. år. Heraf kan de 280 timer være praktik.
 • Uddannelsen afsluttes med at den unge får et kompetencebevis. (se kompetencebevis længere nede)

Om uddannelsen

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er ikke en fortsættelse af folkeskolen, men en uddannelse som sigter mod et så selvstændigt voksenliv, som muligt, såvel i forhold til bo, fritid og beskæftigelse samt personlige kompetencer. Uddannelsen er ikke bundet til en bestemt institution eller kommune, men kan meget vel veksle mellem højskoleophold, husholdningsskoler, kursusvirksomhed, herunder forlagt undervisning m.v. afhængig af uddannelsesplanen, som er grundlaget for hele uddannelsen.

Uddannelsesplanen skal tages op mindst en gang om året for justering eller revidering, men kan justeres løbende og efter behov. Ansvaret for dette er ungdomsuddannelsesvejlederens.

Uddannelsen er gratis, og kommunen skal sørge for den nødvendige transport. Kommunen skal også sørge for bøger og andet materiale til brug i undervisningen.

Uddannelsen er ikke adgangsgivende til videreuddannelse, men kan bruges som afsæt/klargøring til anden uddannelse.

Befordring m.v.

Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til fornøden befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og uddannelsesinstitution eller praktiksted for unge, der deltager i ungdomsuddannelsen.

Undervisningsministeren fastsætter regler om befordring.

Kommunalbestyrelsen sørger for, at de nødvendige undervisningsmidler/hjælpemidler stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne.

Økonomi

Eleverne modtager enten uddannelseshjælp (tidligere kontanthjælp) eller førtidspension mens de går på uddannelsen.

For STU elever på uddannelseshjælp er det, modsat andre unge på uddannelseshjælp, tilladt at have et fritidsjob hvor man må tjene max. kr. 24.000. brutto pr. år.

Klager

Man kan klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, hvis man ikke er enig med kommunens beslutning om indhold i eller afslag på ungdomsuddannelse.

 1. Man kan klage over, at den unge ikke får tilbudt en STU. Det vil sige at klagen går på det helt principielle, om den unge er en del af målgruppen for STU.
 2. Man kan klage over indholdet i uddannelsen. Indholdet i uddannelsen bestemmes ud fra den individuelle uddannelsesplan. Derfor er det vigtigt, at uddannelsesplanen udarbejdes med konkrete og specifikke anvisninger af mål, metode og omfang. Så meget lettere er det at se, om planen bliver korrekt behandlet, bevilget og implementeret af den kommunale myndighed.

Som udgangspunkt kan der ikke klages over hvor eller hvem, der er opgaveudførende enhed på uddannelsen. Har man eksempelvis beskrevet en uddannelsesplan, hvor UU-vejlederen kan finde to helt identiske tilbud, hvor det ene er billigere end det andet, kan der ikke klages over, at det billigste tilbud vælges, med mindre det kan sandsynliggøres, at kvaliteten er ringere og at implementeringen af uddannelsesplanen således ikke sker i fuld overensstemmelse med den individuelle uddannelsesplan.

Kompetencebeviset:

Kompetencepapiret skal blandt andet indeholde:

 • Den unges mål med hele uddannelsen.
 • Beskrivelse af hver enkelt gennemført uddannelsesdel med angivelse af uddannelsesinstitution, varighed, omfang og indhold.
 • Beskrivelse af de gennemførte praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner, med angivelse af varighed, omfang og indhold
 • En vurdering af den unges opfyldelse af målene for hele uddannelsen, for de enkelte uddannelsesdele og for de praktiske aktiviteter, herunder de opnåede beskæftigelsesmæssige kompetencer.